การประกาศเจตนารมณ์

“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคนสาธารณสุขไม่โกง”

ของโรงพยาบาลชนบท

โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่..9.../2560  ลงวันที่  24  กรกฎาคม   2560   ได้ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต “สร้างจิตสำนึกคนสาธารณสุขไม่โกง” เพื่อพัฒนาศักยภาพประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชนบท โดยนายแพทย์พิสฤษฎ์  พิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท มอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานฯอย่างจริงจัง