ขอเชิญพยาบาล EMT เข้าอบรม ACLS 2017 ในวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชนบท