เป้าประสงค์ STRATEGIC GOAL

M-1.

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแบบอย่างแก่รพ.ในระดับเดียวกัน

I-1.

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

I-2.

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการ

G-1.

ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ได้รับบริการสุขภาพที่ดีปลอดภัย และพึงพอใจในคุณภาพบริการ

G-2.

การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพ

M-2.

สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

I-3.

พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

G-3.

ประชาชนได้รับการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

G-4.

ลดจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และภัยสุขภาพที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่

G-5.

ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่

G-6.

สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

M-3.

บุคลากรมีศักยภาพและมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

I-4.

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคคลกรสุขภาพ

G-7.

บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด และสุขภาพดี

M-4.

จัดระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

I-5.

พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

I-6.

พัฒนาการบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

G-8.

มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

G-9.

มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์บนระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ

G-10.

สถานบริการสามารถบริหารจัดการทางการเงินการคลัง ให้อยู่ในสภาวะสมดุล

Would you almost always dreamed about working from home ssndob.so are going to do this situation most desirable this point.