ประเด็นยุทธศาสตร์ STRATEGIC ISSUES

M-1.

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแบบอย่างแก่รพ.ในระดับเดียวกัน

I-1.

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

I-2.

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการ

M-2.

สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

I-3.

พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

M-3.

บุคลากรมีศักยภาพและมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

I-4.

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคคลกรสุขภาพ

M-4.

จัดระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

I-5.

พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

I-6.

พัฒนาการบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ