พันธกิจ MISSION

M-1.

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแบบอย่างแก่รพ.ในระดับเดียวกัน

M-2.

สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

M-3.

บุคลากรมีศักยภาพและมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

M-4.

จัดระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ