ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

ด้วยจังหวัดขอนแก่น  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ให้แก่หน่วยงานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ด้วยวิธีสอบราคา   ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ ๒๕๖0(งบค่าเสื่อม)  จำนวน 1 รายการ  ดังนี้.-

-           รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน  กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400  ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่าหลังคนขับ(CAB)  พร้อมหลังคาเหล็ก  จำนวน 1 คัน  จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศรีบุญเรือง

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2560(งบค่าเสื่อม)  แล้วเท่านั้น  และกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการจัดหาในครั้งนี้  สามารถยกเลิกการจัดหาได้

ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น  เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 01/2560  ลงวันที่ 6 มีนาคม  พ.ศ.2560  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่  รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น    วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเกทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

7.คู่สัญญาต้องรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  ไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดได้

 

                ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเอง  หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู่อื่นเป็นผู้รับเอกสารแทน

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันราชการ  ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.  2560  ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2560  ระหว่างเวลา 8.30 น.  ถึง  16.30 น.    งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลชนบท  และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่ 17 มี.ค. 2560  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 20 มี.ค. 2560  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.    ห้องประชุม  โรงพยาบาลชนบท  เป็นต้นไป

 

                ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานพัสดุ  กลุ่มงานบริการทั่วไป  โรงพยาบาลชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. 2560  ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 4328  6084  ต่อ 6084   โทรสาร 0 4328 6172  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th