สรุปผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมงานวิชาการต่างๆ ปี 2560

เจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ผลการส่งผลงาน

รหัส

รางวัลที่ได้รับ

ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ส่งผลงานวิชาการ 4เรื่อง ได้แก่

ทพ.วีรพันธ์ ใจแก้ว

ประสิทธิผลการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขมืออาชีพต่อสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-2 ปี อำเภอชนบท

ได้รับคัดเลือกนำเสนอ

-

รองชนะเลิศอันดับ 1

( R2R )

พว.จิราภรณ์พงษ์พันธ์

พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia )

ได้รับคัดเลือกนำเสนอ

-

รองชนะเลิศอันดับ 2

( best practice )

นส.เกศรินทร์ ชนยุทธ

Teamwork ร่มใจทำ Chart ส่งเร็วได้เร็ว

ได้รับคัดเลือกนำเสนอ

-

-

พว.รัชฎา ไสวารี / พว.ประวีณ อาแพงพันธ์

การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี โดยการอัลตร้าซาวด์

-

-

-

ประชุมวิชาการเขต 7 สิงหาคม 2560 ส่งผลงานวิชาการ 5 เรื่อง ได้แก่

ทพ.วีรพันธ์ ใจแก้ว

ประสิทธิผลการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขมืออาชีพต่อสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-2 ปี อำเภอชนบท

ได้รับคัดเลือกนำเสนอ

CL101002

( รอนำเสนอ )

พว.จิราภรณ์พงษ์พันธ์

พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia )

ได้รับคัดเลือกนำเสนอ

NU02001

( รอนำเสนอ )

พว.กนกภรณ์ ทะคง

ผู้ป่วยปลอดภัย ต้องใส่ใจลดความคลาดเคลื่อนทางยา

ได้รับคัดเลือกนำเสนอ

NU02056

( รอนำเสนอ )

พว.รัชฎา ไสวารี

ตำบลต้นแบบ LTC เพื่อการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลชนบท

 

NU02058

( รอนำเสนอ )

พว.ปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

-

-

-

 

 

 

 

 

ประชุมวิชาการกระทรวง

ทพ.วีรพันธ์ ใจแก้ว

ประสิทธิผลการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขมืออาชีพต่อสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-2 ปี อำเภอชนบท

รอผลการคัดเลือก

 

พว.จิราภรณ์พงษ์พันธ์

พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia )

รอผลการคัดเลือก

 

 

3. นส.เกศรินทร์ ชนยุทธ

Teamwork ร่มใจทำ Chart ส่งเร็วได้เร็ว

รอผลการคัดเลือก